Datagedreven Monitor Onveilige Wegsituaties

De Monitor Onveilige Wegsituaties helpt verkeersongevallen te voorkomen, en het aantal verkeersslachtoffers op korte termijn te verminderen. Door slim gebruik van data en technologie bij gemeenten en andere wegbeheerders worden ‘bijna ongelukken’ op specifieke onveilige locaties inzichtelijk gemaakt en in 3D gevisualiseerd.

Onveilige situaties in het verkeer

De mate van onveiligheid in het verkeer in de stad wordt nu vooral bepaald op basis van de beleving van inwoners/ omwonenden, die niet altijd hard gemaakt kan worden aan de hand van objectieve cijfers over daadwerkelijke ongelukken. Daardoor is het lastig om maatregelen te onderbouwen, zoals aanpassingen aan de weg of aan de groenvoorzieningen. Het sentiment over verkeersveiligheid is echter wel medebepalend voor de weerstand die wordt geboden tegen plannen om nieuwe woningen te bouwen, of tegen andere initiatieven op het gebied van stedelijke ontwikkeling die leiden tot meer verkeersdrukte.

Download PDF

Een datagedreven oplossing: de Monitor Onveilige Wegsituaties

Vooral op plaatsen waar kinderen zijn, is het belangrijk om preventief maatregelen te nemen voor verbetering van de verkeersveiligheid, in plaats van reactief te handelen als er al een ongeluk is gebeurd. De Monitor Onveilige Wegsituaties zorgt voor zicht op de “bijna” ongelukken, door vanuit een voor de gemeente nieuwe databron (Floating Car Data van Bridgestone Mobility Solutions) ongebruikelijke en riskante remacties in beeld te brengen. Dat als aanvulling op meldingen die worden gemaakt door burgers via Veilig Verkeer Nederland, en data over ongelukken die worden verzameld via het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON). Het BRON is een bestand met de ongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet (het Nationale Wegenbestand, NWB).

Bekijk Smart City Digital Twin
rem incidenten verkeersveiligheid
Identificatie van een onveilige wegsituatie op basis van abrupte remacties
isualisatie van faciliteiten zoals speelplaatsen en basisscholen in de Monitor Onveilige Wegsituaties

Hoe werkt de Monitor Onveilige Wegsituaties?

De meest onveilige locaties worden gevisualiseerd op basis van een relatieve zwaarte, die de uitkomst is van een algoritme dat kijkt naar o.a.:

  • De nabijheid van scholen, speelplaatsen en andere locaties met veel kinderen of kwetsbaren (verzwarende factor);
  • De abruptheid van de remactie (verzwarende factor);
  • De aanwezigheid van drempels (verlichtende factor);
  • De aanwezigheid van flitspalen (verlichtende factor);
  • Eerdere ongelukken op hetzelfde wegdeel (verzwarende factor);
  • Eerdere meldingen van onveilige situaties op hetzelfde wegdeel door betrokken burgers (verzwarende factor).

Voor iedere gewenste locatie kan ook de 3D-weergave op basis van de Cyclomedia beelden worden ingeschakeld, om de wegopstelling in fotorealistisch 3D-beeld te beoordelen. De relevante wegdelen worden dan gemarkeerd in de 3D-weergave.

Het resultaat: aantoonbaar minder verkeersslachtoffers

De Monitor Onveilige Wegsituaties geeft zicht op ‘bijna ongelukken’, zodat preventieve maatregelen kunnen worden genomen om daadwerkelijke ongelukken te voorkomen. Deze standaard (SaaS-) oplossing stelt gemeenten en wegbeheerders in staat om risicogestuurd beleid te voeren, en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Concreet, effectief en meetbaar!

NEEM CONTACT OP

De Monitor Onveilige Wegsituaties biedt handelingsperspectief

Door gebruik van de Monitor Onveilige Wegsituaties ontstaat handelingsperspectief voor de gemeente of wegbeheerder om het gesprek aan te gaan met omwonenden en andere belanghebbenden over concrete (verkeers)maatregelen om kruispunten, rotondes en andere wegdelen veiliger te maken. Er ontstaat ook een harde onderbouwing voor de financiering van preventieve maatregelen, waardoor de gemeentelijke ambtenaren ook sterker staan richting de eigen bestuurders. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  • Verwijderen/ snoeien van groen voor beter zicht
  • Scheiden van fiets en autoverkeer
  • Aanpassen van de maximum snelheid
  • Aanbrengen van verkeersdrempels

De feedbackloop wordt compleet door de Monitor Onveilige Wegsituaties te blijven benutten, waarbij we de stad steeds veiliger maken door preventieve maatregelen te nemen. Dit effect zien we in de tijd terug in een daling van het aantal ongevallen en meldingen over (on-) veiligheid, terwijl de verkeersintensiteit toeneemt naarmate de stad verder groeit.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Samen met (semi-) overheden ontwikkelt Analyze maatschappelijke praktijkcasussen (‘use cases’) op maat, waarin slim gebruik en combinatie van verschillende soorten data leiden tot nieuwe inzichten. Zo zorgen we er samen voor dat data en nieuwe technologieën daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven. Op basis van de actuele behoeften van jouw organisatie zetten we samen concrete praktijkcasussen op, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, mobiliteit, verkeersveiligheid en burgerparticipatie. Daarvoor werken we samen met diverse overheden en met partners zoals TNO, Microsoft, Cyclomedia en Bridgestone Mobility Solutions.
Ons netwerk en expertise zetten we ook graag in voor jouw gemeente!

NEEM CONTACT OP